Durant aquest curs escolar l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palma pretén impulsar dos programes: Compartim l’Educació i Escoles Obertes, tot i que són programes d’abast municipal, tendrà una certa sensibilitat a zones on hi hagi més desigualtats socials, manca de recursos i de teixit associatiu, i on hi hagi altres intervencions de desenvolupament comunitari d’altres àrees municipals.

El programa d’Escoles Obertes té com a objecte facilitar l’obertura dels centres escolars públics d’Educació Infantil i Primària a la comunitat, a associacions, a entitats, a serveis dins l’horari no lectiu per a dur a terme activitats socioeducatives, de lleure, culturals, alhora que afavorir un sentiment de corresponsabilitat de les entitats i associacions usuàries pel que fa al bon ús i a la cura del centre escolar. A través de la guia d’usos socials de centre, de la sol·licitud de petició d’ús de centre educatiu que permet agilitzar els tràmits i la gestió i de l’ acompanyament de la figura de suport d’un tècnic educatiu municipal de referència, es pretén treballar conjuntament amb els equips directius en la regulació, la coordinació i coexistència diferents entitats, serveis i associacions que fan ús del centre durant l’horari no lectiu per tal de proporcionar tranquil·litat i seguretat als equips directius a l’hora de desar l’espai.

L’altre programa, Compartim l’Educació, tendrà per objectiu dinamitzar i coordinar les intervencions educatives a algunes zones de la Ciutat, optimitzar recursos, canalitzar, connectar idees, projectes, accions de diferents àrees municipals, d’entitats, d’associacions, adaptar i traslladar experiències d’uns barris o centres educatius a uns altres pretenent donar-los una estructura de projecte educatiu de barri. Des d’aquest programa, també hi haurà una figura tècnica de suport a les APIMAS, en tràmits, gestions, assessorament en el procés de creació i constitució d’APIMAS, assessorament tècnica a projectes, sol·licituds de subvencions, informació de recursos perquè es puguin a terme les seves activitats

Es continuarà prioritzant el treball conjunt amb la Comissió Educativa de Son Gotleu i el seu projecte Barrieduca i amb els projectes que se’n generen com: Sons de barri, Camins escolars, Taula de treball de Pràctiques Restauratives, jo també TIC, alfabetització informàtica per a mares nouvingudes, Suport a entitats i associacions del barri generadores d’activitats socioeducatives APIMAS, Club d’Esplai de Son Gotleu i amb el projecte Alimentació Saludable conveniat entre Ajuntament, Conselleria d’Educació i la Fundació Ajuda en Acció que es desenvolupa als barris de Son Gotleu i Nou Llevant, amb noves accions encaminades a la formació i ocupabilitat de les famílies col·laboradores i nous projectes a la zona del Terreno.

L’objectiu d’aquests programes és centrar l’atenció en els projectes socioeducatius comunitaris compartits que necessiten d’un treball en xarxa i coordinat on els agents, entitats, associacions i les persones han de ser els vertaders protagonistes.